Αρχική > Διεθνή - Γεοπολιτικά, Ιστορικά, Ναζισμός > NAΖΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (ΕΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ)

NAΖΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (ΕΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ)

File:ReichskommissariatUkraineMap.png

Α)ΑΡΠΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

SECRET
Berlin, 26 October 1943
Short report regarding security measures by Main Division Ukraine [Hauptar- beitsgruppe Ukraine] during the withdrawal of the Armed Forces.
On 24 Sep 1943 a prohibited zone was created by a decree of the War Commander in the city of Kiev-, which runs some 3 km west of the Dnjepr. The whole civil population in this area, in- cluding non-military officials, had to abandon this zone as of 2100, 26 Sep 1943. The office of the Special Purposes StatF [Einsatzstabes] on Rowno Street #8 lies in the prohibited zone. The apartment house on Theaterstrasse #9 was evacuated ani] troops quartered within.
The removal of the materials on hand encountered extraor-dinary difficulties due to lack of loading space. However the trans- porting of the following was carried out:
24 Sep 43 : Materials of the Museum of Art at Clzarkow. Taken over by party member Pfeiffer from General Commis- sioner, Shitomir for shipping by trucks to Reichs Commissioner Ukraine [RMU] in Rowno. 96 Ukrainian paintings. 185 Western European paintings. 12 wood carvings and etchings. 25 carpets and tapestries. The inventory and files of those objects are in the hand of the staff leaders. The Reich Commissioner kept a copy of the in- ventory.
26 Sep 43 : Materials of HAG [Hauptarbeitsgruppe-Main Divi-sion]
The document-house library, utensils, office supplies and the administration were loaded in a freight car by 13 native work- ers for Truskawiec under the supervision of Special Purpose Staff Director FUCHS.

27 Sep 43: Materials of the Department of Seizz~ro [Abteilung E1-fassung]

This shipment went to Ratibor and contained 42 cases-10,186 books 7 cases-total catalog of the East Library 21 cases-selected publications 12 cases-art folios 11packages of samples of magazines 9 crates and \
7 rolls1 Bolshevist pictures
22 crates βolshevist films Several cases of negatives and positives from the photoarchive, dispositives andi slides, materials ~f Special Purpose Com-mandant Dr. Huettig of the Special Purpose Staff “Science” 1case of Bolshevist data in German and others.
1Oct. 43: Mate.~ialsof the Ukrainian Mzcsez~m in Kiev. On the basis of the General evacuation orders of the city com- missioner the following were sorted out by us and loaded for shipment to Krakow. Textiles of all sorts Collections of valuable embroidery patterns Collections of brocades Numerous items of wood, etc. Moreover an essential part of the prehistoric museum was trans- ported away. Since already on the 20 Sep the head of the provincial adrnin- istration of libraries, museums and archives, Dr. Winters, had requested his assignment to the Special Purposes Staff. Because of the evacuation of the civil administration, he left the city on 25 Sep on the basis of the general evacuation order. Dr. Winter turned over to the leader of the main division (HAG) a list of the articles under his protection in case the Special Purpose Staff remained longer in Kiev and would also take charge of these ma- terials. Dr. Winter could only send 2 freight cars of material into the interior. Shortly before his departure Dr. Winter had turned over by a transfer document to the city commissioner the admin- istration of the materials entrusted to him. The latter had charged Prof. Dr. Mansfeld with as complete an evacuation of these arti- cles as possible. Since Prof. Dr. Mansfeld knew little about the articles, he requested support from the Special Purpose Staff of Reichsleiter Rosenberg. On 1Oct. it was possible to load 2 freight cars with museum goods, but under great difficulty. Since labor was unobtainable all the members still in Kiev on the Special Pur- pose Staff of Reichsleiter Rosenberg undertook the loading them- selves.
The activity in Kiev became more difficult since the German
artillery stands in the center of the city and from there fires its salvoes toward the East bank.
Through the military measures the salvage work was carried out, under ever-increasing difficulties. At the request of Prof. Dr. Mansfeld 2-3 collaborators were assigned to him for the evacu-
ation of the articles and institutes which up to now had been under the civil administration.
Since the remaining in Kiev of all members of the Chief Labor
Group Ukraine was impossible the leader of the Chief Labor
Group HAG had come to an agreement by the 2 Oct. with G-2
(Ic) on the following points concerning the division in that area.
1. The Special Purposes Staff of Reichsleiter Rosenberg’s Chief Labor Group Ukraine will leave behind a detachment of 5 men for security and safety of the cuItural articles in the off-limits zone of the city of Kiev.
2. The remaining detachment will at the request of the in- fantry division (ID) and at the command of the 7th Army Corps (7AK) work in close cooperation with the G-2 (Ic) of the infantry division (ID).
3. The infantry division (ID) is prepared to take care of the detachment and provide each member with corresponding identi- fication papers and thereby guarantee the utmost protection pos- sible in the prohibited zone.
4. At the request of G-2 (Ic) of the Infantry Division (ID) the particular detachments were to take over tasks which lay in the competence of the Armed Forces.
5. The Infantry Division (ID) places great value on further evacuation of precious articles, since this battle zone can in no case be protected sufficiently by the army. One may even count on artillery shells falling at any time. Army installations, means of transportation, etc., should be provided by the Infantry Division, if possible.
Of course it was the duty of the Chief Labor Group Ukraine (HAG) to hold out in Kiev as long as possible, until it was ren- dered impossible by the military situation.
All members of the Chief Labor Group [HAG] have worked in harmony and with strong interest to insure the safety and evacuation of the most precious cultural goods. At the loading they lent a hand in order to complete the loading work in the few hours remaining.
The remaining of the Chief Labor Group [HAG] and its work has greatly impressed G-2 and the Division. The intention that the remaining detachment would leave Kiev at the last possible moment met with strong approval. This last movement was de- fined by the Army as the one on which the remaining detachment would be “bombed out of office.”
On 5 Oct 1943 the leader of the Chief Labor Group departed from Kiev with his staff except those selected for the remaining detachment in order to continue leading the work of the Chief Labor Group of Ukraine [HAG]
from Truskavice.
Signed : UTIKAL

The Staff Directorate
[Stabsfuehrung]
Referee East
Berlin 21 Oct. 1943
11b/Dr. Z./Z/
hand-written notation] Miss Girschberg for final copy to Reich Directorate, Staff Di- rector, Subordinate Leaders, etc.
Memorandum for the Reichs Leader
Subject: Evacuation of the Office at Kiev.
As you all know the Chief Labor Office Group Ukraine (HAG) of the Special Purposes Staff had to, for the time being shift its offices [Dienstsitz] to Truskaviec near Drobobycz 90 km South of Lomberg. This shifting was accomplished without any friction. A remaining detachment was left behind in the prohibited zone in Kiev. This remaining detachment still protects the cultural goods which lie in the battle zone insofar as their salvage has not been carried out. Numerous cultural goods were saved in the last hour by the Special Purposes Staff before the destruction through en- emy action, aided by the strenuous work of the staff members as a whole. The following items were shipped:
1. 24 Sept. 43: Materials from the Charkow Art Museum.
Taken over by party member (Pg.) Pfeiffer from General Com- missioner Shitomir to be transported by trucks (LKW) to Reich Commissioner Ukraine in Rowno.
96 Ukrainian paintings
183 Western European paintings
12 wood carvings and etchings
25 carpets and tapestry
The files hnd inventory of these objects are in the hands of the
staff leaders [Stabsfuehrung]. The Reich Commissioner kept a copy of the inventory.
2. 26 Sept. 43: Materials of the Main Divisions [HAG]
The documents, house library, utensils, office supplies, private luggage, and the supplies of the administration were loaded in a freight car by 13 native workers for Truskaviec under the super- vision of Special Purposes Staff Director FUCHS.
3. 27 Sept. 43: Materials of the Department of Seizure [Abt. Erf assung. ]
This shipment went to Ratibor and contained:
42 chests-10,186 books, East library (OBR)
7 chests-Total catalog of the East library (OBR)
1 chest-books for the higher school
21 chests-selected publications
12 [?I chests-art folios
11 packages of model samples of magazines
9 crates
7 rolls (Bolshevist pictures)
22 frames [Vorschlaege] Bolshevist films
Several chests of negatives and positives from the photo-
archives, dispositives and slides, inaterial of Special Pur-
pose Commandant, Dr. I-Iuettig of the Special Purpose
Staff “Science.”
1 chest of Bolshevist data in Germany and others.
4. 27 Sept 43: Material of the Prehistol-ic Museum.
Independently from the work of the Special Purposes, Staff of Prehistoric History had packed and shipped to Krakau the most important items of the Prehistoric Museum.
5. 1 Oct 43: Materials of the Ukrainian Museum in Kiev.
011 the basis of the general evacuation orders of the city com- missioner the following were sorted out by us and loaded for ship- ment to Krakau:
Textiles of all kind; (clothes, blouses, shirts, coats, over-coats, etc.)
Collection of valuable embroidery patterns
Collections of brocades
Collection of Ukrainian easter eggs
Numerous items of wood, etc.
6. 1 Oct 43: Materials of tlze Prehistoric Museum.
In a second inspection party member (Pg.) Prof. Dr. Stamp- fuss with the help of several collaborators gathered another col- lection of prehistoric articles and also shipped it to Krakau.
When the civil administration left Kiev the head of the pro- vincial administration for archives, libraries, and museum Dr. Winter and his helper Dr. Benzing, again joined the Special Pur- poses Staff on 20 ,Sep. However these two gentlemen also left Kiev on 25 Sep. The Special Purpose Staff did then undertake again its original task of protecting the cultural articles and goods. Though the personnel has been decreased materially in the course of the development of the situation, it was then ar- ranged that right up to the last minute one group of workers capable of action remained in Kiev for the carrying out of the final tasks. The Special Purpose Staff is the last German office which remains in the dead zone of Kiev. Its remaining and its assistance to the G-2 (Ic) of the combat division involved has made a strong impression on the army. We were permitted to remain in the fighting zone up until the point when we would be bombed out of the office.
This successful work was in the main due to the devotion to duty and to personal inspiration of the Chief of the Special Pur- poses Staff Anton, but also due to the unselfish performance of duty of his other co-workers.
Signed: Dr. ZEISS
Chief of the Special Purposes Staff.

TRANSLATION OF DOCUMENT
Memorandum for the Fuehrer
By a decision of the Fuehrer the Reichsminister for the oc- cupied Eastern territories has received the authority to put to use for the support of government arrangements in the Eastern territories the available household goods of refugees, absent or deported Jews in the occupied Western areas. This is the so- called Action “M”. For the execution of Action “M” the service office West [Dienststelle Westen] has been set up in Paris with directive authority in France, Belgium and the Netherlands. Up to the present time about 40,000 tons of household goods have been loaded on free transportation space (ship and railway) bound for the Reich.
In recognition of the fact that the requirements of bomb dam- aged persons in the Reich must take precedence over the de- mands of the East, the Reich Ministry has placed a major por- tion (over 19,500 tons) of the household goods at the disposal of the bomb damaged persons in the Reich. The goods have then been transported by the appropriate service office west in the occupied territory. Likewise, the Reich Ministry will place at the disposition of bomb-damaged persons the greatest portion,
at least 80%, of the goods accruing from Action “N” [sic]. For its own purposes only these goods which are urgently needed in the.East will be reserved.
The execution of Action “M7′ has resulted in two categories of difficulties up to the present time:
a. Transportation Question. The goods have been transported up to this point as Armed Forces goods by means of railway cars and ships. The transportation authorities [Kommandanturen] now wish to treat the transport requirements of Action “M” as the transport of the civilian sector. This would lead to unbear- able delays and among other difficulties would require the export- approval of the French State. Because of this the following de- cree is required: Goods which the Reich Minister for the East- Service Office West [Dienststelle Westen] Paris or their directive authorities in France, Belgium and the Netherlands, declare as goods accruing from Action “M”, are to be transported as Armed Forces goods.
b. Distribution of furniture among bombed-out persons. The giving up of the furniture to bomb-damaged persons is being de- layed in order that it .may be submitted upon import into the Reich territory to handling by the customs. After time-losing determination of the value, the furniture in many cases is auc- tioned to the bomb-damaged persons by Chief Financial Commis- sioners [Oberfinanzpraesidenten] ; to avoid these red-tape proce- dures the following decree is proposed :
1. Goods accruing from Action “M” are exempt from all cus- toms handling. For such goods there are no obligations or duties to pay.
2. Bomb damaged districts announce their needs in household furnishing under the auspices of the competent Reich defense commissar to Reich Ministry for Occupied Eastern Territories- Central Section. The Reich Ministry instigates the immediate removal of the objects placed at its disposal by its service office West [Dienststelle Westen] and in accordance with the indica- tion of the Reich defense commissar ships directly to the compe- tent regional directorates [Gauleitungen’]. These give the furni- ture to the persons suffering the bomb damage on a loan basis. The determination of the value of the furniture and the definitive acquisition by the person suffering the bomb damage remains in abeyance till a later accounting. Up to the time of reckoning the goods are Reich property, and are subject to the evaluation right of the Reich Minister for the occupied Eastern territory.
By these proposals a type of management would be achieved
whereby persons who have suffered bomb damage would have furniture and household goods at their disposal in the shortest possible time. And thereby also a portion of their most immedi- ate difficulties would be eliminated. Berlin, 3 October 1942

Signed: A ROSENBERG

Β) γράμμα  ενός  Ουκρανού  που πήγε εθελοντής να δουλέψει τότε στην Γερμανία.

Certified True Copy C. P. 5 Oct 1942. [illegible signature]
EnveIope At the V.O. of the Reichs Ministry for the occupied territories of the East. Deputy with Army, Territory B. Official seal.
Copy of Copy
Copy of a letter of graduate engineer given to the Specialist Collecting Camp. (Translated from the original in the Specialist Collecting Camp.)
27 April 42

Camp Dabendorf, Berlin
Reich Railway direction. Mister Franz H. Ergard and H. Nester! Good Day!

As I have told you in my letter of 20 Apr. 42, we have been transported to the Grunewald Railroad car repair factories. In the first week I have worked as a manual laborer in the main warehouse of the works. I have unloaded coal, have dug the ground and have stacked lumber. This is supposed to be the “em- ployment of Specialists” in their own line of work. The question constantly arises, why did I go to Germany, maybe that I who volunteered as a specialist (graduate engineer) for Germany, am to be transformed into a banned prisoner?
I wonder why? What misdeeds have I committed against Germany? On the contrary, I have believed all those who spoke in Charkow about the worker’s life in Germany. My attitude toward Germany has remained kind and friendly, I want to work, but I do not want to be led astray, to be treated as a civilian prisoner and without any care, or as a forgotten man who can find nowhere and receives from nobody, care and moral backing. I had hoped that we would be treated humanely and quite differently. It should be clear that I did not come to Germany to beg for charity. I had a job in Charkow and a decent working place; this I have renounced for the good of Germany and sacrificed for the improvement of the condition of my family. It was clear to me that I had to help that state that delivered me from the Bolshevist yoke, from this yoke under which I had to live for 24 years. Nbw I had expected a better future for myself. Our food ration consists of: at 4 o’clock in the morning 3/q, of a liter of tea, in the evening at 6 o’clock 3/4, of a liter of soup and 250 grams of bread a day. That is all. With such food we have to dig the ground and great requirements are made
from us just like from manual laborers. On account of the under- nourishment and the heavy work I am weak and exhausted today and I don’t know if I can endure and survive this much longer. To what conditions thoughtlessness can drive a man ! Into a condition which will probably not be pleasant to anybody.
I beg you all, deliver me, help that I can go back to my family! If this is impossible, ease my condition otherwise I may commit a stupidity, escape or suicide.
There is no possibility to continue to live like this. Your,

Grigori.

P.S.: Expect with impatience to hear from you. What is the possibility of sending me a work suit which in my stupidity I have not taken along. Certified copy of Original 5 Oct. 42 Mamperl, employee (At the V. 0. of the Reich Ministry of the occupied territories of
the East. Deputy with Army, Territory B.)
TRANSLATION OF DOCUMENT
SECRET [rubber stamp]

http://www.olympia.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s